Vì sao cần ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội?

Theo Bộ xây dựng, trong giai đoạn 2018 – 2020, việc ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội là cần thiết. Vì dựa trên khung lãi suất này, các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có cơ sở để tính toán về khả năng tài chính khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH).

Cụ thể, về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho hay, căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 70 và Khoản 1, Điều 74, Luật Nhà ở 2014 về vốn để thực hiện chính sách NOXH, Khoản 5, Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH thì lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của HĐQT cho từng thời kỳ (không quy định cụ thể về thời gian).

Vì sao cần ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội?
Vì sao cần ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội?

Trong đó, tại điểm 5, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 2 ngày 07/3/2017, Chính phủ cũng đã giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để nghiên cứu, đề xuất khung lãi suất cho vay hỗ trợ phát triển NOXH trung hạn. Qua đó sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cần phải xem xét, quyết định mức lãi suất cho vay phát triển NOXH từ năm 2018- 2020.

Mới đây, ngày 17/01/2018, Ngân hàng chính sách xã hội có Văn bản số 245/NHCS-TDSV gửi các bộ, trong đó có Bộ Xây dựng xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về khung lãi suất cho vay NOXH tại Ngân hàng chính sách xã hội. Ngày 01/2/2018, Bộ Xây dựng đã ra văn bản số 234/BXD-QLN, đồng thuận với Dự thảo Tờ trình của Ngân hàng chính sách xã hội.

Được biết, Bộ Xây dựng đã đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội. Có thể thấy việc ban hành khung lãi suất trong giai đoạn từ 2018 – 2020 là cần thiết. Bởi nó giúp cho các cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có cơ sở để tính toán về khả năng tài chính khi mua, thuê, thuê mua NOXH.

Xem thêm

Leave a Comment