Hàng loạt tập thể, cá nhân bị xử lý vì sai phạm về đất đai

Trong báo cáo mới đây, cả nước đã phát hiện và xử lý sai phạm 17.586 ha về đất đai; thu hồi trên 175 tỷ đồng; xử lý hành chính 238 tập thể, 944 cá nhân; xử lý hình sự 28 vụ, 49 đối tượng.

Báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017, Chính phủ cho biết qua công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp, các ngành trong cả nước đã phát hiện và xử lý sai phạm 17.586 ha đất về đất đai; thu hồi trên 175 tỷ đồng; xử lý hành chính 238 tập thể, 944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ, 49 đối tượng. Trong đó, tài sản nhà, đất chiếm giá trị lớn nhất trong tổng giá trị tài sản nhà nước hiện nay.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng giá trị tài sản nhà nước tại Cơ sở dữ liệu quốc gia đến ngày 31/12/2017 là 1.158.118,99 tỷ đồng. Trong đó tài sản là quyền sử dụng đất có giá trị 742.381,85 tỷ đồng, tài sản là nhà có giá trị 297.789,87 tỷ đồng. Tổng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng đến thời điểm nói trên là 2.605,92 triệu m2 ­­với tổng giá trị 742.381,85 tỷ đồng, chiếm 64,10% tổng giá trị toàn bộ tài sản nhà nước.

Hàng loạt tập thể, cá nhân bị xử lý vì sai phạm về đất đai
Hàng loạt tập thể, cá nhân bị xử lý vì sai phạm về đất đai

Tổng quỹ nhà do các cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng là 142,50 triệu m2 với tổng nguyên giá theo sổ kế toán là 297.789,87 tỷ đồng chiếm 25,71% tổng giá trị toàn bộ tài sản Nhà nước, tổng giá trị còn lại theo sổ sách kế toán là 158.550,01 tỉ đồng (chiếm 53,24% tổng nguyên giá).

Về quá trình quản lý sử dụng, trong báo cáo Chính phủ cũng thừa nhận, công tác quản lý, sử dụng tài sản công chưa thực sự hiệu quả so với tiềm năng. Việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc một số nơi chưa nghiêm, dẫn tới có trường hợp lãng phí, một số bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất, chưa xử lý dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm về nhà, đất.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương sử dụng nhà đất chưa đúng quy định hoặc chưa hiệu quả, vẫn còn để xảy ra trường hợp sử dụng đất được giao làm trụ sở để cho thuê không đúng mục đích.

Trong khi đó, hiện nay việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo phân cấp chưa đầy đủ, kịp thời; việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất các cấp ở nhiều địa phương còn chậm. Việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất không qua đấu giá được chỉ ra rằng vẫn còn diễn ra; giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý.

Để khắc phục tình trạng này trong năm 2018, Chính phủ sẽ đẩy mạnh tập trung quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên. Cụ thể là đẩy mạnh thực hiện đấu giá trong giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước (DNNN), xử lý tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản dự án, tài sản xác lập sở hữu nhà nước và các tài sản khác có quyết định bán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, cơ quan, tổ chức đơn vị có tài sản bán đấu giá phải có trách nhiệm giám sát quá trình đấu giá công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Khi cổ phần hóa DNNN, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

>> xem tin khác

Leave a Comment