Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng

Mới đây Chính phủ vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng nhà đất đến năm 2020 cho các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng..

Theo đó, Chính Phủ ban đã ban hành các nghị quyết điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 tại thành phố Hà Nội như sau: diện tích đất nông nghiệp 174.429 ha (chiếm 51,93% ha diện tích toàn thành phố); diện tích đất phi nông nghiệp 159.716 ha (chiếm 47,55% diện tích toàn thành phố); diện tích đất đô thị 43.573 ha chiếm 12,97%…

Đối với thành phố Hải Phòng điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 như sau: diện tích đất nông nghiệp 71.805 ha (chiếm 45,76% diện tích toàn thành phố); 83.249 ha đất phi nông nghiệp (chiếm 53,06%); 22.540 ha đất khu kinh tế (chiếm 14,37%) và đất đô thị là 35.402 ha chiếm 22,56%.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng
Chính Phủ ban đã ban hành các nghị quyết điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với tỉnh Lâm Đồng như sau: diện tích đất nông nghiệp chiếm 91,67% diện tích toàn tỉnh với 896.811 ha; diện tích đất phi nông nghiệp 74.987 ha chiếm 7,66%; diện tích đất chưa sử dụng chiếm 0,67% với 6.536 ha; diện tích đất đô thị chiếm 8,33% với 81.495 ha…

Điều chỉnh quy hoạch như trên, Chính Phủ yêu cầu tới UBND tại 3 địa phương trên nghiêm túc thực hiện, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng thời điều tiết phân bổ nguồn lực một cách hợp lí, hiệu quả.

Yêu cầu các địa phương đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước tạo điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất rừng, trồng lúa. Có những chính sách, biện pháp phù hợp với tình hình địa phương để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập nhằm giúp người trồng lúa yên tâm sản xuất. Đầu tư cơ sở hạ tầng kĩ thuật để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ và lợi ích giữa các khu vực..  

Bên cạnh đảm bảo lợi ích giữa các khu vực, Chính phủ yêu cầu các địa phương quản lí và sử dụng đất đúng theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được ban hành, đặc biệt tại các khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ nhằm tăng cường nguồn thu cho ngân sách… Tiếp tục đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, khuyến khích người dân sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả. Đồng thời tăng cường rà soát, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao hay cho thuê. Phối hợp tổ chức giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch để phát triển đô thị và các khu kinh tế, công nghiệp, cụm công nghiệp,…nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng
Chính phủ yêu cầu các địa phương quản lí và sử dụng đất đúng theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được ban hành

Chính phủ đồng thời cũng yêu cầu khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất ở và đất xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra quản lí và sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lí nghiêm các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết không giải quyết giao đất và cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch hay kế hoạch sử dụng đất. Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm các lỗi trên…

Xem thêm:

Tổng hợp

Leave a Comment